Serviciul de evaluare si statistica medicala (S.E.S.M.)

Personal medical


Nr.crt.  Numele si prenumele  Grad  Info
1.  Col. Dr. Viorel DUR  Medic specialist Sef serviciu

Organizare:


Serviciul evaluare şi statistică medicală este microstructura subordonată directorului medical, înfiinţată în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914 din 26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiective generale: • Asigură internarea pacienților prin biroul de internări;
 • Asigură circuitul informațional al datelor prin sistemul informatic existent;
 • Verifică zilnic mișcarea bolnavilor în colaborare cu asistentele șefe, întocmește situația zilnică centralizatoare cu alocarea și scoaterea la drepturi de hrană și transmiterea ei la bloc alimentar;
 • Primește documentația medicală a bolnavilor ieșiți din spital (foi de observaţie clinică generală și foi de spitalizare de zi);
 • Ține la zi evidența informatizată a pacienților externați și răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;
 • Înregistrează datele medicale din Foile de Observație Clinice Generale și Foile de Spitalizare de Zi în aplicația medicală în vederea colectării setului minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea continuă și de zi;
 • Verifică datele medicale din Foile de Observație Clinice Generale (FOCG), Foile de spitalizare de zi (FSZ), examinările din ambulatoriu, examinările paraclinice, și eliminarea erorilor de înregistrare, privind asigurarea sau codificarea;
 • Aranjează în ordine cronologică și pe secții foile de observații, le inventariază și le predă la arhiva spitalului;
 • Colectează datele la nivel de secție și spital lunar, trimestrial, anual și le prelucrează în vederea transmiterii pentru validare și revalidare la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București conform sistemului de clasificare în grupe de diagnostic (DRG);
 • Colectează și centralizează raportările serviciilor medicale din ambulatoriul integrat al spitalului și spital în vederea transmiterii către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CASAOPSNAJ) spre decontare;
 • Întocmește raportul de decontare a serviciilor spitalicești în baza formularelor tipizate ale CASAOPSNAJ;
 • Urmărește derularea contractelor de servicii medicale spitalicești și ambulatorii și realizarea indicatorilor cuprinși în contracte;
 • Calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului și întocmește rapoartele, centralizările, dările de seamă și situațiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale și anuale solicitate de comandant, director medical, Direcția medicală și alte instituții abilitate.
 • Întocmeşte zilnic situaţia centralizatoare a pacienţilor ce primesc drepturi de hrană şi o transmite către departamentul administrativ;
 • Constituie și gestionează arhiva medicală a spitalului.


Dotare:


S.E.S.M. este dotat cu:
 • unităţi de PC
 • monitoare
 • imprimante multifuncţionale


 
Harta site       Termeni si conditii de utilizare       © 2013 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova